Prohlédněte si výběr z realizovaných zakázek z oblasti navrhování a hodnocení ÚSES. Potřebujete vyřešit podobnou problematiku?

Rozloha řešeného území: 1002 km2 Generel lokálního ÚSES Táborsko zpracoval v roce 2009 Mgr. Václav Novák. Jeho aktualizace a revize proběhla na základě nově schválených územně plánovacích podkladů. Aktualizovaný generel slouží pro rozhodování orgánů státní správy a je součástí územně analytických podkladů města Tábor, vč. zaznamenaných problémů navržených pro další řešení v ÚPD.

2014 - Aktualizace generelu lokálního ÚSES Táborska

Rozloha řešeného území: 371 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován ve spolupráci s Mgr. Václavem Novákem, jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Katov. Obec Katov se nachází severovýchodně od Soběslavi.

2012 - Návrh plánu ÚSES Katov

Rozloha řešeného území: 944 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Lužany. Správní území obce Lužany leží v jihozápadní části okresu Plzeň - jih, jižně od Přeštic, na rozhraní Roupovské a Kamýcké vrchoviny.

2013 - návrh plánu ÚSES Lužany

Rozloha řešeného území: 6221 ha Dílo je rozděleno na část analytickou a návrhovou. V analytické části došlo k zpřesnění hranic skladebných částí a k rozboru pozemkové držby zejména ve vztahu k městu. V návrhové části došlo k zpřesnění základních managementových doporučení.

2012 - Návrh péče o skladebné části územního systému ekologické stability na území města Tábor ve vztahu k pozemkovému vlastnictví města Tábor

Rozloha řešeného území: 1887 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován ve spolupráci s Mgr. Václavem Novákem, jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Staňkov. Obec Staňkov se nachází východně od Chlumu u Třeboně na samé hranici ČR s Rakouskem. Správní území obce je součástí II. a III. zóny CHKO Třeboňsko, dále na území zasahuje přírodní park Homolka - Vojířov a můžeme zde nalézt přírodní rezervaci Rašeliniště Pele.

2011 - Návrh plánu ÚSES Staňkov

Rozloha řešeného území: 1272 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Rodvínov. Rodvínov se nachází severovýchodně od Jindřichova Hradce. Územím protéká řeka Nežárka a nachází se v něm i krajinářsky a přírodovědně cenné Jindřišské údolí.

2013 - Návrh plánu ÚSES Rodvínov

Návrh plánu péče je zpracován pro roky 2012 - 2021. Předmětem ochrany v přírodní rezervaci je krajinný celek v CHKO Šumava integrující zalesněné kaňonovité údolí řeky Blanice a části údolí navazujících přítoků (Milešického a Křemenného potoka) s všestranně diferencovanými lesními porosty, které tvoří přirozené biotopy početným populacím druhově rozmanité fauny (katastrální území Cudrovice, Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí, Řepešín, Zvěřenice). Návrh plánu zpracoval tým ve složení Mgr. Václav Novák (zodpovědný zpracovatel), Ing. Miroslav Maksa (lesní hospodářství) a já jsem zpracovával grafické výstupy a část ochrany přírody.

2012 - Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Kaňon Blanice

Rozloha řešeného území: 2496 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován ve spolupráci s Mgr. Václavem Novákem, jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Člunek. Člunek se nachází východně od Jindřichova Hradce na pomezí České Kanady a na jeho území se nachází řada přírodně cenných území (přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Kačležský a Krvavý rybník, přírodní park Česká Kanada).

2010 - Návrh plánu ÚSES Člunek

Rozloha řešeného území: 6927 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován ve spolupráci s kolektivem Mgr. Václava Nováka, jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Staré Město pod Landštejnem. Řešené území se nachází v jihozápadní části okresu Jindřichův Hradec. Zahrnuje patnáct katastrálních území, z nichž největším je k. ú. Staré Město pod Landštejnem. Velká část řešeného území se nachází v oblasti Přírodního parku Česká Kanada a vyskytují se zde maloplošně zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.

2013 - Návrh plánu ÚSES Staré Město pod Landštejnem

Rozloha řešeného území: 612 ha Návrh plánu ÚSES byl zpracován ve spolupráci s Mgr. Václavem Novákem, jako jeden z podkladů pro nově zpracovávaný územní plán obce Třebějice. Obec Třebějice se nachází východně od Soběslavi.

2012 - Návrh plánu ÚSES Třebějice