Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

Vypracuji projekt ÚSES, který zohlední všechny vazby v území, navrhne etapizaci a realizační časové horizonty.

Projekty skladebných částí ÚSES rozšíří možnosti získání dotací a grantů.