Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

Vypracuji projekt ÚSES, který zohlední všechny vazby v území, navrhne etapizaci a realizační časové horizonty.

Projekty skladebných částí ÚSES rozšíří možnosti získání dotací a grantů.

Důležité pojmy

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

 

Biocentrum = umožňuje trvalou existenci ekosystému, např. soustava vodních tůní, rekonstrukce rybníka, lesní porost s přírodě blízkým druhovým složením


Biokoridor = území svými podmínkami vhodné pro migraci bioty mezi biocentry, např. revitalizovaný vodní tok s výsadbou břehových porostů


Interakční prvek = pozitivně ovlivňuje okolní území, např. stromořadí podél polní cesty