Víte, že plán ÚSES:

 • je povinnou součástí územního plánu
 • je závazným podkladem pro územní ochranu (součástí pozemkových úprav, lesních hospodářských plánů a osnov)
 • obsahuje všechna zvláště chráněná území a části zajímavé pro ochranu přírody

 

S plánem ÚSES, který zpracuji získáte:

 • funkční podklad pro tvorbu územního plánu zpracovaný nad katastrální mapou
 • textovou a tabulkovou část s návrhem činností vhodných pro zlepšení stavu přírody
 • digitální i tištěnou podobu plánu ÚSES

Víte, že generel ÚSES:

 • vymezuje kostru ekologické stability
 • vymezuje místní ÚSES s možností zapracování regionálního i nadregionálního ÚSES
 • obsahuje textovou a tabulkovou část s návrhy opatření
 • může obsahovat i návrh registrovaných významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody

 

Benefity, které s generelem ÚSES získáte:

 • zpracuji jej v tištěné i digitální podobě
 • bude důležitou součástí pro vaše rozhodování o záměrech v řešeném území
 • je nezbytným podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace - územních plánů
 • územní systém ekologické stability je povinnou součástí územně analytických podkladů - ÚAP

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

Vypracuji projekt ÚSES, který zohlední všechny vazby v území, navrhne etapizaci a realizační časové horizonty.

Projekty skladebných částí ÚSES rozšíří možnosti získání dotací a grantů.

Důležité pojmy

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

 

Biocentrum = umožňuje trvalou existenci ekosystému, např. soustava vodních tůní, rekonstrukce rybníka, lesní porost s přírodě blízkým druhovým složením


Biokoridor = území svými podmínkami vhodné pro migraci bioty mezi biocentry, např. revitalizovaný vodní tok s výsadbou břehových porostů


Interakční prvek = pozitivně ovlivňuje okolní území, např. stromořadí podél polní cesty