Chcete posoudit vliv záměru na krajinu, nebo navrhnout koncepci ochrany krajinného rázu?

  • Zpracuji hodnocení krajinného rázu
    • posouzení vlivu záměru (bodových i liniových) na krajinný ráz
    • preventivní hodnocení řešeného území s vymezením oblastí a míst krajinného rázu a se stanovením ochranných podmínek
    • hodnocení krajinného rázu pro účely posouzení EIA
  • Jako povinnou součást územního plánu zpracuji koncepci uspořádání krajiny