Chcete podle návrhu opatření zrealizovat na svých pozemcích biocentrum, biokoridor nebo interační prvek?

  • Vypracuji projekt ÚSES, který zohlední všechny vazby a navrhne etapizaci včetně realizačních časových horizontů.
  • Pro stanovení koordinace zásahů a opatření zpracuji návrh plánu péče zajišťující dosažení žádoucího stavu.