Pořizujete nový územní plán, plánujete komplexní pozemkovou úpravu nebo potřebujete navrhnout ekologickou síť v řešeném území?

Navrhnu a zpracuji:
  • plán územního systému ekologické stability s podrobným návrhem opatření pro jednotlivé skladebné části;
  • generel ÚSES včetně pasportizace skladebných částí a hodnocení funkčnosti.