Víte, že generel ÚSES:

  • vymezuje kostru ekologické stability
  • vymezuje místní ÚSES s možností zapracování regionálního i nadregionálního ÚSES
  • obsahuje textovou a tabulkovou část s návrhy opatření
  • může obsahovat i návrh registrovaných významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody

 

Benefity, které s generelem ÚSES získáte:

  • zpracuji jej v tištěné i digitální podobě
  • bude důležitou součástí pro vaše rozhodování o záměrech v řešeném území
  • je nezbytným podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace - územních plánů
  • územní systém ekologické stability je povinnou součástí územně analytických podkladů - ÚAP