Víte, že generel ÚSES:

  • vymezuje kostru ekologické stability
  • vymezuje místní ÚSES s možností zapracování regionálního i nadregionálního ÚSES
  • obsahuje textovou a tabulkovou část s návrhy opatření
  • může obsahovat i návrh registrovaných významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody

 

Benefity, které s generelem ÚSES získáte:

  • zpracuji jej v tištěné i digitální podobě
  • bude důležitou součástí pro vaše rozhodování o záměrech v řešeném území
  • je nezbytným podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace - územních plánů
  • územní systém ekologické stability je povinnou součástí územně analytických podkladů - ÚAP

Důležité pojmy

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

 

Biocentrum = umožňuje trvalou existenci ekosystému, např. soustava vodních tůní, rekonstrukce rybníka, lesní porost s přírodě blízkým druhovým složením


Biokoridor = území svými podmínkami vhodné pro migraci bioty mezi biocentry, např. revitalizovaný vodní tok s výsadbou břehových porostů


Interakční prvek = pozitivně ovlivňuje okolní území, např. stromořadí podél polní cesty