EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

 • Návrhy sytémů ekologické stability

 • Revize a hodnocení ÚSES

 • Hodnocení krajinného rázu

 • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Víte, že generel ÚSES:

 • vymezuje kostru ekologické stability
 • vymezuje místní ÚSES s možností zapracování regionálního i nadregionálního ÚSES
 • obsahuje textovou a tabulkovou část s návrhy opatření
 • může obsahovat i návrh registrovaných významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody

 

Benefity, které s generelem ÚSES získáte:

 • zpracuji jej v tištěné i digitální podobě
 • bude důležitou součástí pro vaše rozhodování o záměrech v řešeném území
 • je nezbytným podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace - územních plánů
 • územní systém ekologické stability je povinnou součástí územně analytických podkladů - ÚAP