EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

 • Návrhy sytémů ekologické stability

 • Revize a hodnocení ÚSES

 • Hodnocení krajinného rázu

 • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Chcete posoudit vliv záměru na krajinu, nebo navrhnout koncepci ochrany krajinného rázu?

 • Zpracuji hodnocení krajinného rázu
  • posouzení vlivu záměru (bodových i liniových) na krajinný ráz
  • preventivní hodnocení řešeného území s vymezením oblastí a míst krajinného rázu a se stanovením ochranných podmínek
  • hodnocení krajinného rázu pro účely posouzení EIA
 • Jako povinnou součást územního plánu zpracuji koncepci uspořádání krajiny