Architekt ekologické stability

 

Zajistím:

 

  • zpracování ekologické sítě územního systému ekologické stability (ÚSES) ve formě generelu, plánu nebo projektu
  • projekty biocenter, biokoridorů, interakčních prvků na klíč od návrhu po realizaci
  • zajistím ÚSES jako podklad pro územní plán nebo komplexní pozemkovou úpravu
  • zajistím ÚSES jako podklad pro územní studii krajiny
  • provedu hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
  • zpracuji oznámení EIA
  • nabízím ekologické poradenství a konzultace