EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

I v tomto příspěvku mého blogu bude řeč o aktuálních změnách v legislativě životního prostředí. Na apríla letošního roku, tj. 1.dubna, vstoupila v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Změn je celá řada.

 

Novela zákona je vyvolána snahou o soulad s legislativou Evropské unie. Novelizovaný zákon například v mnohem větší míře umožňuje do procesu posuzování vstup veřejnosti. Jako dotčenou veřejnost chápe osoby, které v navazujících řízení (např. ve stavebním řízení) budou dotčeny na svých právech, nevládní neziskové organizace se vznikem alespoň 3 roky před zahájením zmiňovaného řízení, nebo nově vzniklé, které doloží podpisovou listinou podporu 200 osob.

 

Další novinkou je to, že zjišťovací řízení je ukončeno rozhodnutím, které vydá příslušný úřad (ve většině případů se jedná o krajský úřad). Toto rozhodnutí může právě dotčená veřejnost napadnout žalobou tzv. hmotnou a procesní zákonnost rozhodnutí.

 

Potřebujete-li zpracovat oznámení záměru v souladu s novelizovaným zákonem, obraťte se na mě.

 

Na konec procesu posuzování je vydáváno závazné stanovisko, které je skutečně závazné pro navazující rozhodnutí. Tím je ve většině případu myšleno stavební řízení a závazné stanovisko je jedním z podkladů, které bude žadatel předkládat stavebnímu úřadu. Závazné stanovisko je platné 5 let.

 

Tzv. coherence stamp - verifikační stanovisko - je další novinka. Tímto stanoviskem příslušný úřad vyjádří, zda změny záměru, jehož dřívější podoba již prošla posuzováním, budou mít negativní vliv na životní prostředí.Toto stanovisko se vydává vždy, pokud je záměr předmětem stavebního řízení nebo řízení o změně stavby před dokončením.

 

Na závěr snad už jen informaci, že např. stavební úřad by měl vždy zveřejnit informaci, že předmětem stavebního řízení je záměr, který byl posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí tak, aby se do tohoto řízení mohla zapojit veřejnost.

 

Pokud vás zaujaly informace v tomto článku, nebo potřebujete něco upřesnit, kontaktujte mě.