EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Je to pár dní, co vstoupila v platnost novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákon za dobu své platnosti prošel řadou změn. A co zásadního nám přinesla tato novela?

 

Jednoznačně zásadní je změna kompetencí. Z úřadů pověřených obcí přechází agenda na obce s rozšířenou působností. Dejte si tedy pozor, kam zamíříte se svou žádostí o souhlas s odnětím ZPF. Novela mění způsoby výpočtu odvodů za odnětí ZPF a mění také seznam případů, kdy nebylo třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF pro odnětí (mimo jiné i stavby rodinných domů v zastavěném území).

 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se odvody za trvalé odnětí nestanovují, pokud má vzniknout registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha.

 

Víte, že jako registrované VKP může být vyhlášena i skladebná část ÚSES, realizovaná na základě projektu ÚSES? Pro více informací klikněte sem. 

 

Novelou jsou posíleny možnosti ochrany ZPF před znečištěním a ohrožením erozí s možností uložit nápravná opatření (speciální osevní postupy, agrotechnická a meliorační opatření). V zákoně se také objevil výčet přestupků a správních deliktů, které umožňují za výše popsané prohřešky udělit pokuty až do výše 1 resp. 10 milionů korun.