EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Pojďme se podívat na to, jakým způsobem spolu souvisí tyto dva pojmy. Podmínky ochrany krajinného rázu jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Proces pořízení územního plánu je obsažen v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek - zejména č. 500/2006 Sb.  Co udělat pro ochranu území se soustředěnými hodnotami krajinného rázu?

 

Platná legislativa skýtá určité možnosti. Několik možností nám nabízí vyhláška č. 500/2006 Sb. Základním podkladem pro tvorbu územního plánu jsou územně analytické podklady, které pořizuje úřad územního plánování.

 

Nás budou zajímat sledované jevy č. 17 a 18 - oblast a místo krajinného rázu a jejich charakteristika.

 

Řešené území se rozdělí, podle charakteristik krajiny, na větší oblastí a menší místa krajinného rázu. Oblasti a místa se popíšou a, co je pro územní plánování důležité, stanoví se ochranné podmínky, se kterými pracuje urbanista - tvůrce územního plánu.

 

O procesu preventivního hodnocení krajinného rázu získáte více informací, pokud vyplníte formulář a zašlete mi jej.

 

Samotný obsah územního plánu popisuje zmiňovaná prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. zejména v její příloze č. 7. Územní plán musí obsahovat, kromě koncepce uspořádání krajiny i podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

 

Pokud jsou podmínky ochrany krajinného rázu při pořizování územního plánu v zastavitelných plochách a zastavěném území dohodnuté mezi správními orgány, potom se zde krajinný ráz neposuzuje. Stejně tak si může orgán ochrany přírody a krajiny tuto možnost v problematických plochách vyhradit.


Pokud potřebujete získat další informace o posuzování krajinného rázu, nebo potřebujete vyhodnotit vliv konkrétního záměru na krajinný ráz, kontaktujte mě.