EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Aktuality

Dotace 2017 z Operačního programu životního prostředí

Od začátku února 2017 můžete žádat o dotace ve 4 nových výzvách z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Jedna z těchto výzev umožňuje získání finančních prostředků na realizaci skladebných částí ÚSES. Chcete-li se dozvědět další detaily, pokračujte ve čtení tohoto článku.

Dotace a ÚSESOd letošního srpna se rozběhl příjem žádostí o dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Celkem je v tomto programu pro žadatele připraveno  2,637 miliardy eur.V Prioritní ose 4, která se týká ochrany přírody je pro specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny alokováno pro toto programové období 151 694 028 €. Na co je možné tyto prostředky využít?